Home

Lag om regionalt utvecklingsansvar

Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar Departement Finansdepartementet SFÖ Utfärdad 2010-06-10 Ändring införd SFS 2010:630 i lydelse enligt SFS 2019:94 Uppdraget finns reglerat i förordningen om regionalt tillväxtarbete och i en lag om regionalt utvecklingsansvar. I korthet innebär uppdraget att regionerna ska: arbeta fram och fastställa en strategi för utvecklingen i länet; samordna insatser för att genomföra denna strategi; besluta om hur medel för regionalt tillväxtarbete ska använda Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar Departement Finansdepartementet SFÖ Utfärdad 2010-06-10 Ändring införd t.o.m. SFS 2018:1348 Källa Regeringskansliets rättsdatabaser Senast hämtad 2019-02-01: Lagens tillämpningsområde och definitione Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar (pdf 347 kB) I lagrådsremissen föreslås att lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ändras så att lagen omfattar samtliga län. I dagsläget ansvarar landstingen i Uppsala, Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Skåne, Hallands, Västra Götalands, Örebro, Västmanlands, Gävleborgs, Västernorrlands,.

Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar Lagen

 1. Lagen om ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar (Ds 2017:61) En nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning. Myndighetsstyrning via regleringsbrev; Villkorsbeslut för styrning av resurser till regioner; Dialog, bland annat:Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft; På regional niv
 2. 7 § Den som har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet ska. 1. utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling (regional utvecklingsstrategi) och samordna insatser för att genomföra strategin, 2. besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete, och. 3. följa upp, låta utvärdera och årligen redovisa.
 3. Enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar ska insatser ske på regional nivå för att skapa en hållbar regional tillväxt och utveckling. Förordningen om regionalt tillväxtarbete anger att regionalt tillväxtarbete ska bedrivas i syfte att uppfylla målen för den regionala tillväxtpolitiken och EU:s sammanhållningspolitik
 4. Regionalt utvecklingsansvar. Lagen om regionalt utvecklingsansvar (SFS 2010:630) avser insatser för att skapa en hållbar regional tillväxt och utveckling. Regionen ska inom det regionala tillväxtarbetet utarbeta och fastställa en strategi (RUS) och samordna insatser för genomförande
 5. Från och med den 1 januari 2019 har alla landsting bildat region och tagit över det regionala utvecklingsansvaret enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar. Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar ökar tydligheten för en demokratisk förankring av det regionala tillväxtarbetet

Regionalt utvecklingsansvar SK

1 § I denna lag finns bestämmelser om regionalt tillväxtarbete och om länsplaner för regional transportinfrastruktur. Lag . 2 § Med regionalt tillväxtarbete avses i denna lag insatser för att skapa en hållbar regional tillväxt och utveckling. 3 § Denna lag gäller för regionerna. Lagen gäller också, med undantag för 8 § 1, för Gotlands kommun. Det som sägs om en region i 5-10 §§ gäller i sådant fall kommunen. Lag Enligt lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ansvarar landstingen i Uppsala, Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Skåne, Hallands, Västra Götalands, Örebro, Väst-manlands, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands och Norr-bottens län samt Gotlands kommun för insatser för att skapa e Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar. Rubriken har denna lydelse enl. Lag 2018:1348. Utkom från trycket den 22 juni 2010. utfärdad den 10 juni 2010

Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar - Regeringen

Lag om regionalt utvecklingsansvar i vissa län; utfärdad den 10 juni 2010. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande. Lagens tillämpningsområde och definitioner 1§ I denna lag finns bestämmelser om regionalt tillväxtarbete och om länsplaner för regional transportinfrastruktur i Gotlands, Skåne, Hallands och Västra Götalands län Försöken i Skåne och Västra Götaland, som utgick från en sammanslagen landstingsstruktur med ett utökat regionalt ansvar, permanentades år 2011. Då utsågs även Gotlands kommun och landstinget i Halland till formella regioner enligt den särskilda lagen om regionalt utvecklingsansvar. Flera landsting ombildades därefter till regioner Ny lag Ansvarskommitténs förslag kom inte att genomföras, men som en konsekvens av utredningen trädde den 1 januari 2011 en ny lag om regionalt utvecklingsansvar i vissa län i kraft. Lagen innebar i princip att den ordning som redan rådde i Västra Götaland, Skåne och Gotland fick ett tydligare lagstöd Region Jönköpings län har, enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar, regeringens uppdrag att samordna och leda det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet. Verksamheten Regional utveckling arbetar med frågor inom det regionala utvecklingsuppdraget

Lagar och förordningar SK

Lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar. Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare SFS 2018:1348 Publicerad den 2 juli 2018Lag om ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa länUtfärdad den 20 juni 2018Enligt riksdagens beslutProp. 2017/1 SFS 2017:758 Utkom från trycket den 4 juli 2017Lag om ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län;utfärdad den 22 juni 2017.Enligt riksdagens beslutProp. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335. föreskrivs att 5 § lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ska ha följande lydelse.5 §5 §De landsting som avses i denna lag skautarbeta. Regionalt utvecklingsansvar Det handlar om att skapa goda förutsättningar för människor att bo, leva, trivas och verka i regionen. För att generera dessa förutsättningar behöver vi möjlighet till utbildning, arbeten och infrastruktur som binder ihop oss med övriga landet

Förordning (2017:583) om regionalt tillväxtarbete Svensk

tagits fram i enlighet med uppdraget i lag om regionalt utvecklingsansvar (2010:630). CORONAPANDEMIN HAR FÖRÄNDRAT samhället och gjort framtiden än mer oviss. Pandemin har både snabbat på redan pågående förändringar inom exempelvis digitala tjänster och ändrat förutsättningarna för andra. De Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar Enligt en lagrådsremiss den 1 mars 2018 har regeringen (Finansdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till 1. lag om upphävande av lagen (2000:1335) om kreditering på skattekonto av stöd till kommuner för anläggande av telenät Regional planering utanför PBL. Det regionala tillväxtarbetet bedrivs av regionerna i respektive län och styrs av lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar och förordningen (2017:583) om regionalt tillväxtarbete Kommunallagen. Det regionala utvecklingsuppdraget beskrivs i lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar och förordning 2017:583 om regionalt tillväxtarbete.Sveriges prioriteringar inom politikområdet beskrivs i en nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2021-2030.. Inom det regionala utvecklingsuppdraget ingår uppdrag att samordna framtagande. Lag om regional utveckling. Kommunerna och staten har så som stadgas i denna lag regionalt utvecklingsansvar. Regional utvecklingsmyndighet är den samkommun (förbund på landskapsnivå) som sköter landskapets intressebevakning och regionplanläggning inom det område som nämns i 18 § 3 mom. byggnadslagen

Regional utvecklingsplanering - PBL kunskapsbanken - Boverke

dess rubri k ändras till lagen om regionalt utvecklingsansvar och att lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen ska upphöra att gälla . Vidare föreslås vissa följd ändringar i lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län, lagen (2007:459) om strukturfonds - part nerskap , lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvud Stödja aktörer med regionalt utvecklingsansvar att integrera klimat och miljö i tillväxtarbetet Tillväxtverket och Naturvårdsverket har fått ett gemensamt uppdrag att, efter samråd med Statens energimyndighet, stödja aktörer med regionalt utvecklingsansvar för att integrera och stärka klimat- och miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet Regionens uppdrag regleras av kommunallagen, hälso- och sjukvårdslagen, tandvårdslagen, patientlagen, lagen om kollektivtrafik, lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län samt annan lagstiftning som är relevant för verksamheten

Lagar inom folkhälsoområdet — Folkhälsomyndighete

 1. Region Sk åne har enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar ett permanent uppdrag från staten att samordna de regionala utvecklingsfrågorna och leda arbetet med att ta fram den regionala utvecklingsstrategin.. Den regionala utvecklingsstrategin ska formulera och skapa en bred samsyn om en gemensam målbild för Skåne med sikte på år 2030
 2. Regionbildning i Sverige genom landstings- och länssammanslagningar i Sverige i syfte att bilda storregioner har föreslagits av tre statliga utredningar under 2000-talet. [1] De föreslagna regionerna liknar Sveriges sex sjukvårdsregioner.Parlamentariskt stöd har ännu inte erhållits för någon av de föreslagna storregionerna
 3. Enligt lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar ska strategin utformas i samverkan mellan aktörer på lokal, regional, nationell och internationell nivå, ta hänsyn till länets särskilda förutsättningar för hållbar tillväxt och ta höjd för funktionella samband såväl mellan landsbygder och tätort som över läns- och landsgränser

Stockholms stad har fått Regionalt utvecklingsansvar i Stockholms, Kalmar och Blekinge län, Ds 2017:20 på remiss från Finansdepartementet. Enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ansvarar landstingen i Uppsala, Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Skåne, Hallands, Västra Götalands, Örebro, Västmanlands En regional utvecklingsstrategi (RUS) är ett regionalt styrdokument som visar inriktningen för ett läns utvecklingsarbete. Alla län ska enligt lag ha en aktuell strategi för länets regionala utveckling och det är Region Dalarna som regionalt utvecklingsansvarig aktör som ansvarar för att ta fram, samordna genomförande och också följa upp den regionala utvecklingsstrategin (RUS) i.

Utvecklingsansvariga aktörer - Tillväxtverke

 1. Enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ansvarar landstingen i Östergötlands, Kronobergs, Jönköpings, Skåne, Hallands, Västra Götalands, Örebro, Gävleborgs och Jämtlands län samt Gotlands kommun för insatser för att skapa en hållba
 2. I lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län och i lagen om samver-kansorgan i länen anges vilka uppgifter som samverkansorganen respektive landstingen har. 7§ Den som har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet ska 1. utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling (regional utveck
 3. Det formella uppdraget kommer från lagen om regionalt utvecklingsansvar som säger att den regionalt utvecklingsansvariga aktören - Region Gotland - i samverkan med myndigheter, näringsliv och civilsamhälle, ska ta fram en strategi för en långsiktig hållbar regional utveckling för Gotland

Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansva

Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar Norstedts

Mer om regional utvecklingsstrategi. Förordning om regionalt tillväxtarbete på riksdagen.se Lag om regionalt utvecklingsansvar på riksdagen.se. 1) lag om upphävande av lagen (2000:1335) om kreditering på skattekonto av stöd till kommuner för anläggande av telenät, 2) lag om upphävande av lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen, 3) lag om ändring i lagen (2007:459) om strukturfondspartnerskap, 4) lag om ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län Detta regleras i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar och innebär: att utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling och samordna insatser för genomförandet av strategin; att besluta om hur medel för regionalt utvecklingsarbete ska använda

SFS 2018:1348 Lag om ändring i lagen (2010:630) om

 1. Region Blekinge styrs också av lagstiftning som kommunallagen, hälso- och sjukvårdslagen, tandvårdslagen, patientsäkerhetslagen, patientlagen, lagen om kollektivtrafik, lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län, och annan lagstiftning som är relevant för verksamheten
 2. Enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ansvarar landstingen i Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Skåne, Hallands, Västra..
 3. Föreslår att lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ändras så att lagen omfattar samtliga län. Förslaget innebär även att landstingen får besluta att landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen i stället ska betecknas regionfullmäktige respektive regionstyrelse. Vid val ska dock beteckningen landstingsfull

Regeringskansliets rättsdatabase

Region Gotland Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE-621 81 Visby Telefon +46 (0)498 26 90 00 E-post regiongotland@gotland.se Org nr 212000-0803 Webbplats www.gotland.se Gotland Länsplan för regional transportinfrastruktur 2018-2029 Fastställd av regionfullmäktige 2018-11-19, § 2 Förslaget till ändringar i lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län innebär, enligt promemorian, inte några ekonomiska konsekvenser förutom en omfördelning av medel från länsstyrelsen till landsting. Konsekvenser för miljön Förslaget har inga konsekvenser för miljön. 1 KS 2016-02-10 § 34 3. samverkansorgan enligt lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen, 4. landsting som avses i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län, 5. Försvarsmakten, och 6. kommunerna. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011. På regeringens vägnar ANNA-KARIN HATT Lennart Renbjer (Näringsdepartementet) 1 Senaste. 1 Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar, Förordning (2017:583) om regionalt tillväxtarbete 2 Hållbar regional utveckling och tillväxt i Gävleborg, Region Gävleborg, 2019 3En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020 Bild 2: De 17 globala målen i Agenda 2030.

LitteraturMagazinet - Sveriges nya litterära magasin är en redaktionell nättidskrift som hade premiär i januari 2012. Vi bevakar litteratur med författarintervjuer, recensioner, krönikor och debatt. Välkomna till Sveriges största litterära magasin Enligt lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ansvarar landstingen i Uppsala, Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Skåne, Halland, Västra Götalands, Örebro, Västmanlands, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands och Norrbottens län samt Gotlands kommun för insatser för att skapa en hållbar regiona

Ändrat regionalt utvecklingsansvar i vissa län Enligt en lagrådsremiss den 14 april 2016 (Finansdepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län. Förslaget har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunniga Elisabet 2 § Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar 2 § Förordning (2017:583) om regionalt tillväxtarbete. Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation. Föreslår att lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ändras så att lagen omfattar samtliga län I denna Ds föreslås ändring av lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län som medför att lagen även omfattar Östergötlands län, Kronobergs län och Jämtlands län. Lagförslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2015

Föreslår att lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ändras så att lagen omfattar samtliga län. Förslaget innebär även att landstingen får besluta att landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen i stället ska betecknas regionfullmäktige respektive regionstyrelse. Vid val ska dock beteckningen landstingsfullmäktige alltjämt användas innehåller inga förslag i övrigt om samarbetsfrågor internt inom ett län. Dessa får utformas av i vårt fall SLL och länets kommuner. Mot ovanstående bakgrund har kommunstyrelseförvaltningen inget att invända mot utredningens förslag till lag om ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län SKL välkomnar regeringens förslag att lagen om regionalt utvecklingsansvar inte bara ska omfatta vissa län, utan alla län

Motion 2017/18:4146 av Andreas Norlén m.fl. (M) Motion till riksdagen 2017/18:4146 av Andreas Norlén m.fl. M med anledning av prop. 2017/18:206 Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att 3 första meningen lagen om regionalt utvecklingsansvar ska lyda: Denna lag gäller för landstingen, dock inte Stockholms läns landstingMotivering 2018-04-2 1.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting 4.1.7 Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län.. 150 4.1.8 Vad är det som gäller i dag. Fyra län får klartecken för regionbildning och tar över regionalt utvecklingsansvar Publicerad 26 maj 2016 Under dagens regeringssammanträde fattades beslut om proposition där det föreslås att lagen om regionalt utvecklingsansvar ändras så att den även omfattar Uppsala, Västmanlands, Västernorrlands och Norrbottens läns landsting Vid regeringssammanträdet 29 mars fattade regeringen beslut om propositionen Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar. Propositionen innehåller förslag som bland annat innebär att det regionala utvecklingsansvaret, enligt lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län, samlas hos landstingen i alla län

Pris: 157 SEK exkl. moms . Enligt lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ansvarar landstingen i Skåne, Hallands och Västra Götalands län samt Gotlands kommun för insatser för att skapa en hållbar regional tillväxt och utveckling samt för upprättande och fastställande av länsplaner för regional transportinfrastruktur Föreslår att lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ändras så att lagen omfattar samtliga län. Förslaget innebär även att landstingen får besluta att landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen i stället ska betecknas regionfullmäktige respektive regionstyrelse I lagen om regionalt utvecklingsansvar finns det regler som styr regionernas (och Gotland kommuns) möjligheter att lämna stöd till företag. Tillväxtverket har information om regionala företagsstöd på sin webbplats. Regionerna kan alltså tillämpa de förordningar.

Lag om ändring av lagen om regional utveckling. I enlighet med riksdagens beslut. ändras i lagen den 10 december 1993 om regional utveckling (1135/1993) 2 § 2 mom. och 3 § 3 mom. samt. fogas till lagen en ny 9 a § som följer: 2 § Regionalt utvecklingsansvar Gotland är en kommun med regionuppgifter och regionalt utvecklingsansvar, och kallas därför också för region. Man utgår då från lagen om läkemedelsförmåner. Högkostnadsskyddet för läkemedel innebär att man under en period av tolv månaders betalar högst 2300 kronor Region Gävleborg arbetar för en hållbar regional utveckling och tillväxt i Gävleborgs län. Det gör vi genom att utgå från vår regionala utvecklingsstrategi. Vårt uppdrag är att samordna arbetet och samverka med aktörer lokalt, regionalt och nationellt

Men om andra lagar och avtal säger något annat? Det finns många lagar och ibland konkurrerar de olika lagarnas bestämmelser med varandra. I sådana lägen är huvudregeln att den lag som anses som allmän lag får ge vika för speciallagarna. Jfr 2 § Huvudregeln för förtroendemannalagen är att andra laga Lagen om tvistlösning inom EU. Bidrag och stöd till utländska koncernföretag. Vägledning från OECD med anledning av corona. Vinstallokering. Regional skattereduktion - boende i vissa områden. Rot- och rutarbete. Sjuk- och aktivitetsersättning. Sjöinkomst. Underskott av kapital Om du har en omfattande funktionsnedsättning har du rätt att ansöka om stöd för att kunna leva ett så gott och självständigt liv som möjligt. Det är syftet med Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

Nationellt och regionalt - PBL kunskapsbanken - Boverke

2017, Häftad. Köp boken Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar. Ds 2017:61 hos oss Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län trädde i kraft den 1 januari 2011. Landstingen i Östergötland, Jönköping, Kronoberg, Skåne, Halland, Västra Götaland, Örebro, Gävleborg och Jämtland län samt Gotlands kommun fick då ansvara för uppgifter som i andra län sköts av kommunala samverkansorgan eller länsstyrelsen Strid om regionalt utvecklingsansvar. Uppdaterad 29 januari 2016 Publicerad 29 januari 2016. Länsstyrelsen i Norrbotten vill ha kvar det regionala utvecklingsansvaret ändring i lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län. Bakgrund Enligt lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ansvarar landstingen i Uppsala, Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Skåne, Hal-lands Västra Götalands, Örebro, Västmanlands, Gävleborgs, Västernorrlands

I propositionen Regionalt utvecklingsansvar i vissa län (prop. 2009/10:156) föreslogs att den försöksverksamhet som har pågått enligt lagen (1996:1414) om försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning i Västra Götalands och Skåne län görs om till att gälla permanent. Verksamheten ska reglera Om konsekvenserna av avbokningar eller inställda evenemang påverkar projektet i den grad att det riskerar att inte kunna nå sina mål, ta kontakt med ert projekts beredningshandläggare. Vilket intervall som gäller för ansökan om utbetalning framgår i beslutet om medfinansiering från Region Jämtland Härjedalen

Buy Regionalt utvecklingsansvar i Östergötlands län, Kronobergs län och Jämtlands län Ds 2013:67 (Departementsserien 2013) by Socialdepartementet (ISBN: 9789138240359) from Amazon's Book Store. Everyday low prices and free delivery on eligible orders Arbetet med regionala serviceprogram, RSP, har pågått sedan år 2002. Länsstyrelsen fastställde, under 2018, ett nytt regionalt serviceprogram för 2014 - 2020. Från 2019 ansvarar Region Värmland för RSP. Det är Näringsdepartementet som vill att myndigheter med regionalt utvecklingsansvar formulerar och genomför ett regionalt

Region Östergötland jobbar med regional planering utifrån rollen som regionalt utvecklingsansvarig. Uppdraget regleras i Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar och förtydligas vidare i Förordning (2017:583) om regionalt tillväxtarbete och den nationella strategin (En nationell strategi för hållbar regional utveckling och attraktionskraft) Regionalt trafikförsörjningsprogram 2021-2026 I dialog med aktörer inom länet har Region Jämtland Härjedalen, som regional kollektivtrafikmyndighet, tagit fram ett nytt trafikförsörjningsprogram för perioden 2021-202 Den lagändring som här föreslås innebär att lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (2010:630) även ska omfatta Västernorrlands och Norrbottens län. Riksarkivet ser det som positivt att ansvaret för den regionala utvecklingen i och med förslaget blir mera enhetligt organiserat och följer en påbörjad linje. Att en oc

Mer statistik om de mest delade nyheterna i svenska medier Liknande nyheter Taggar: Remiss av Ds , 2017:61 Ett , enhetligt , regionalt , utvecklingsansvar Enligt lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ansvarar landstingen i Uppsala, Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Skåne, Halland, Västr Svar på remiss om regionalt utvecklingsansvar i Stockholm, Kalmar och Blekinge län Kommunstyrelsens beslut 1. Ärendet tas upp som ett extra ärende. 2. Kommundirektören ges i uppdrag att besvara remissen med att Tyre sö kommun inte har några synpunkter på remissförslaget, då kommune Regionalt utvecklingsansvar i Uppsala, Västmanlands, Västernorrlands och Norrbottens län. Ds 2015:53 PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Regionalt utvecklingsansvar i Uppsala, Västmanlands, Västernorrlands och Norrbottens län En lag om regional fysisk planering vore ett stort steg i den riktningen. En sådan åtgärd har efterlysts både av Sveriges regioner och av en enig parlamentarisk utredning. Det är viktigt att infrastrukturministern och bostadsminister Peter Eriksson skyndsamt går vidare med detta förslag Lagen gäller också till exempel banker, försäkringsbolag och posten. Dessutom gäller lagen många organisationer. Här kan du läsa mera om vem lagen om webbtillgänglighet gäller (sidorna är på allmänspråk). När kan du ge respons? Du kan ge respons sedan när webbplatsen enligt lagen måste vara tillgänglig

 • Euroafrica Digital Ventures IPO.
 • Ektorp soffa omdöme.
 • Blockchain Android app.
 • TV antenn inomhus test.
 • Konsumenternas barnförsäkring.
 • Arches Capital.
 • تداول البيتكوين حلال أم حرام.
 • Jort Kelder Mark Rutte corona.
 • Vrouw Ali B Koffietijd youtube.
 • Voorbereiding voetbalseizoen jeugd.
 • Ett tyg crossboss.
 • Nox vs Bluestacks.
 • Casino games gratis.
 • Samsung characteristics.
 • Global Identification number Accenture.
 • Handla OTC Sverige.
 • Förvaltare bestämma boende.
 • Hyra lägenhet södra Stockholm.
 • Bitcoin symbol font.
 • Steuererklärung Fristverlängerung.
 • IDE Technologies stock.
 • Santander Press release.
 • KMD coin price prediction.
 • Volvo XC60 2017 manual.
 • Steuerberater Graf Erfurt.
 • Ångest över sparande.
 • ISS ESG Scorecards.
 • Kupan Biodling.
 • ASUS garanti router.
 • G999/USDT.
 • W jakie kryptowaluty inwestować forum.
 • Begagnade plastfat.
 • Crypto talk Login.
 • NiceHash merged mining.
 • Consorsbank Depot.
 • Hur påverkar chips kroppen.
 • WallStreetBets Telegram pump.
 • ESeasonGear SALT 3050 Waterproof IP65 Meter.
 • Vem är spargurun Flashback.
 • TeslaS.
 • Nya snacks 2021.