Home

Wwft cliëntenonderzoek bank

Welke vormen van het cliëntenonderzoek kent de WWFT? Wet

Het vereenvoudigd cliëntenonderzoek. Bij het vereenvoudigd cliëntenonderzoek is er sprake van cliënten bij wie een laag risico bestaat op witwassen en financieren van terrorisme. Hierbij dient een instelling in ieder geval rekening te houden met de niet-limitatieve lijst van risicofactoren in bijlage II van de vierde anti-witwasrichtlijn Met het cliëntenonderzoek komt u te weten met wie u zaken doet. De Wwft schrijft voor dat u dit onderzoek moet doen voordat u een in- en/of verkooptransactie of bemiddelingsopdracht uitvoert of voordat u een zakelijke overeenkomst met uw cliënt sluit en diensten levert It is checked whether a person / company is on or has been involved with: sanction lists, PEP lists, risk countries, insolvency register, board ban, financial supervisors. The risk assessment determines the type of customer due diligence. Er zijn drie soorten cliëntenonderzoeken; eenvoudig, standaard en verscherpt

Mag een bank het cliëntenonderzoek naar een accountant, belastingadviseur of notaris verleggen? | Wwft Geplaatst op 11 september 2020 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan In het verleden waarschuwde notarissen-organisatie KNB al dat het niet wenselijk is dat notarissen juridische opinies (legal opinions) afleggen over de vraag wie de 'uiteindelijke belanghebbende' van een rechtspersoon is De Wwft kent een risico gebaseerde benadering. De intensiteit van het cliëntenonderzoek is afhankelijk van de risico's die de cliënt of transactie met zich meebrengt. Mogelijk stelt u vast dat het risico op witwassen of terrorismefinanciering hoog is. U dient dan een verscherpt cliëntenonderzoek te verrichten 1 Ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme verricht een instelling cliëntenonderzoek en meldt zij verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties overeenkomstig de bij of krachtens de hoofdstukken 2 en 3 gestelde regels

Cliëntenonderzoek voor de Wwft - Belastingdiens

Op 19 december 2017 heeft DNB aan ABE bestuurlijke boetes opgelegd vanwege schending van Wwft-verplichtingen. Begin 2018 heeft DNB een integriteitsonderzoek bij ABE uitgevoerd waarbij opnieuw is vastgesteld dat de wettelijke vereisten met betrekking tot het cliëntenonderzoek structureel en stelselmatig niet werden nageleefd Krijgt u als ondernemer te maken met grote contante betalingen van 10.000 euro of meer? Dan bent u verplicht hiervan melding te maken én een cliëntenonderzoek te doen. In deze blog vertel ik u graag hoe u zo'n cliëntenonderzoek aanpakt

Wwft has been assigned to DNB for the following types of institutions: banks, branches, life insurers, payment service providers and agents, electronic money institutions, crypto service providers5, foreign exchange institutions, trust offices and institution Mag een bank het cliëntenonderzoek naar een accountant, belastingadviseur of notaris verleggen? | Wwft Geplaatst op 4 september 2020 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan In het verleden waarschuwde notarissen-organisatie KNB al dat het niet wenselijk is dat notarissen juridische opinies (legal opinions) afleggen over de vraag wie de 'uiteindelijke belanghebbende' van. De Wwft schrijft voor dat banken voorafgaand aan het openen van de bankrekening hun cliënten moeten identificeren. Er is geen verplichting om dat op een later tijdstip opnieuw te doen. De Aegon tekst Door strengere wet- en regelgeving zijn financiële instellingen verplicht om het maximale te doen om financiële criminaliteit te voorkomen

Het Wwft cliëntenonderzoek - CDD On Deman

De Wwft geeft aan dat het vertrouwen op het cliëntenonderzoek van een andere Wwft-instelling mogelijk is. Een onderneming kan dan voor het cliëntenonderzoek gebruik maken van de identificatie en verificatiegegevens die zij krijgt van een andere onderneming (bijvoorbeeld een bank, een notaris, een betaalinstelling) Het Wwft cliëntenonderzoek. Leestijd: 5 min. In het kort. Er wordt gecontroleerd worden of een persoon/bedrijf voorkomt op of te maken heeft gehad met: sanctielijsten, PEP-lijsten, risicolanden, insolventie register, bestuursverbod, financiële toezichthouders. De risico-inschatting bepaalt het type cliëntenonderzoek Pursuant to the Money Laundering and Terrorist Financing (Prevention) Act (Wwft), it is compulsory for banks to report unusual transactions. Such reports must be submitted to FIU-the Netherlands. On the first occasion that you submit an unusual transaction report, you must start by registering as a reporting entity Aanvullend cliëntenonderzoek in de Wwft d. voor zover mogelijk, een voortdurende controle op de zakelijke relatie wordt verricht, met inbegrip van een nauwlettend toezicht op de tijdens de gehele duur van deze relatie verrichte transacties. De Ww€ at uit van e rigebaseer impmentat van maatregelen vband m h cliëntenonoek door instelngen The other supervisory authorities (AFM, the Financial Compliance Board - Financial Compliance Board/Tax and Customs Administration/Wwft Compliance Board/Dutch Bar Association) developed and published their own Wwft Guidance documents. DNB's Guidance document applies to institutions supervised by DNB pursuant to Section 1d:1(a) of the Wwft

Deze live webinar is opgenomen op 6-11-2020. Deze video is slechts een fragment. De complete webinar vindt u terug op de Vastgoedpro Desk. Terugkijken: https.. De Wwft verplicht de Nederlandse banken onder andere onderzoek te doen naar hun klanten en om ongebruikelijke transacties van die klanten te melden. Op grond van de verplichting tot het doen van cliëntenonderzoek moet een bank al zijn cliënten en transacties screenen en monitoren

Een belangrijk onderdeel van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is dat instellingen verplicht zijn om een inschatting te maken van het risico op witwassen of terrorismefinanciering dat een klantrelatie met zich mee brengt, en voldoende maatregelen moeten nemen om dat risico te mitigeren Vad betyder WWFT? WWFT står för Våt ter Voorkoming van Witwassen sv Financieren van Terrorisme. Om du besöker vår icke-engelska version och vill se den engelska versionen av Våt ter Voorkoming van Witwassen sv Financieren van Terrorisme, Vänligen scrolla ner till botten och du kommer att se innebörden av Våt ter Voorkoming van Witwassen sv Financieren van Terrorisme på engelska språket

Mag een bank het cliëntenonderzoek naar een accountant

The bank reached a settlement with the DPPS for violation of the Money Laundering and Terrorist Financing (Prevention) Act (Wwft) and culpable money laundering. According to the DPPS, the bank did not prevent the bank accounts of ING customers in the Netherlands from being used to launder hundreds of millions of euros between 2010 and 2016 Korte terugblik - Eén van de verplichtingen van de Wwft is het cliëntenonderzoek. Het doel van het cliëntenonderzoek is dat u zicht krijgt op d Het cliëntenonderzoek dient risico-georiënteerd te zijn2, d.w.z. dat de intensiteit van het cliëntenonderzoek wordt afgestemd op het risico dat een bepaald type cliënt, relatie, product of transactie oplevert. In het onderhavige Risicobeleid voor het cliëntenonderzoek ingevolge de WWFT word De Wwft-instelling moet, met het oog op verscherpt cliëntenonderzoek, navraag doen bij eerdere dienstverleners van de cliënt in kwestie. Dit betekent dat het interne beleid van de Wwft-instelling aangepast moet worden. Met als gevolg dat Wwft-instellingen extra werkzaamheden moeten verrichten voordat de dienstverlening kan aanvangen

Verscherpt cliëntenonderzoek - Customer Diligenc

5.4 Verscherpt cliëntenonderzoek Wwft-instellingen hebben naast de Wwft ook te maken met andere regelgeving die verband houden met de integriteit van het financieel-economische verkeer. De Sanctiewet 1977 (Sw), de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018) en de bepalingen in de Wet op het financieel toezicht (Wft 4.5 Vanaf welk moment cliëntenonderzoek, meldplicht en zakelijke relatie 24 4.5.1 Normale situatie en uitzonderingssituatie 24 4.5.2 Toelichting op tijdlijn: De Wwft en de daarop gebaseerde regelgeving zijn op sommige punten voor meerdere uitleg vatbaar

wetten.nl - Regeling - Wet ter voorkoming van witwassen en ..

Boete vanwege verzuim Wwft-verplichtingen: de leerpunten

Attijariwafa Bank schond jarenlang Wwft, compliance

Bij het uitvoeren van het cliëntenonderzoek mag een instelling zich dan ook niet uitsluitend verlaten op de informatie in het handelsregister (artikel 3, lid 15 Wwft). Met ingang van 27 september 2020 dienen vennootschappen en andere juridische entiteiten gegevens en bescheiden in te winnen (en bij te houden) over wie hun uiteindelijk belanghebbenden (UBO's) zijn Aanvullend cliëntenonderzoek in de Wwft Mr. B.C.G. Jennen en mr. J.E.E. van Doorn 1 1. Inleiding Op 1 augustus 2008 is de Wet ter voorkoming van witwassen en •nancieren van terrorisme (hierna: Ww€) in werking getreden. 2 Hiermee zijn de Wet identi•catie bij dienstverlenin De Wwft BES hanteert een open norm bij de verplichting tot het verrichten van het cliëntenonderzoek. Dat betekent dat de wet niet exact voorschrijft hoe een cliëntenonderzoek dient plaats te vinden, maar wel waartoe het onderzoek uiteindelijk moet leiden De Wwft geldt voor bijna het hele werkterrein van de notaris, behalve het familie- en erfrecht. Cliëntenonderzoek Op grond van de Notariswet moeten alle cliënten die een transactie door de notaris willen laten uitvoeren hun identiteit door de notaris laten vaststellen e

In januari 2014 is de algemene leidraad WWFT en Sanctiewet geactualiseerd door het ministerie van Financiën. De begrippen cliëntenonderzoek en meldingsplicht worden in de algemene leidraad uitvoerig besproken. In deze specifieke leidraad worden voor accountants, belastingadviseurs en administratiekantoren (allen 'instelling' in de zin van d dit onderzoek moet leiden. De Wwft schrijft daarnaast in artikel 8 in een aantal gevallen een verscherpt cliëntenonderzoek voor, bijvoorbeeld als sprake is van een zakelijke relatie met politiek prominente personen. Het cliëntenonderzoek voor het aangaan van en tijdens de zakelijke relatie moet de bank in staat stellen om: De Wwft geeft dus geen specifieke regels hoe het cliëntenonderzoek moet worden verricht en werkt met open normen. In beginsel kunnen er drie vormen van cliëntenonderzoek worden onderscheiden, namelijk 1) het standaard cliëntenonderzoek, 2) het vereenvoudigd cliëntenonderzoek en 3) het verscherpt cliëntenonderzoek Met de nieuwe Wwft is deze vrijstelling vervallen. Tot 25 juli 2018 konden instellingen bij eenvoudige IB-aangiften het cliëntenonderzoek achterwege laten. Daarbij ging het om aangiftes IB, waarbij de belastingplichtige geen belastbare winst uit onderneming genoot, geen belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden had, geen aanmerkelijk belang had en geen voordeel uit sparen en beleggen

Hoeveel informatie mag een bank opvragen bij klanten ten behoeve van haar cliëntenonderzoek? Financiële instellingen (waaronder banken) en bepaalde andere beroepsbeoefenaren moeten op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) hun klanten kennen (Know Your Customer, of 'KYC') en verrichten daarom cliëntonderzoeken en doen aan transactiemonitoring The banks are the gatekeepers of our financial system. They have an important legal duty (under the Wwft) to protect the integrity of this system so that it is not abused for money laundering and the financing of terrorism. Every bank monitors all the payment transactions of its own customers for this purpose

De WWFT heeft daarmee ook op beroeps- of bedrijfsmatig handelende kopers en verkopers van goederen een ruimere toepassing gekregen. De grens van de zogenaamde objectieve indicator is verlaagd van € 15.000 naar € 10.000. Cliëntenonderzoek voor WWFT. Je moet het cliëntenonderzoek uitvoeren voordat de transactie plaatsvindt Dienstverlenende instellingen zoals banken hebben als poortwachter een rol om het financiële systeem tegen witwassen te beschermen. Op grond van de Wwft moeten poortwachters onder meer cliëntenonderzoek doen en ongebruikelijke transacties melden bij de Financial Intelligence Unit (FIU) van de Wwft moeten financiële instellingen onder meer cliëntenonderzoek doen en ongebruikelijke transacties melden bij de Financial Intelligence Unit. Ook onze consultants zien dagelijks hoe druk banken en andere financiële instellingen bezig zijn hun zaken op orde te krijgen. Meer dan tien jaar na de invoering van de Wwft is er een. Steeds meer makelaars, notarissen en accountants krijgen ermee te maken: cliënten willen zich identificeren via Zoom, Skype of Facetime. Daarmee voldoet u echter niet aan de eisen die gesteld worden aan het voldoen aan bepalingen uit de Wwft. De UBO identificatie op afstand houdt namelijk in dat u uw cliënt niet daadwerkelijk in persoon ziet om zijn of haar identiteit te verifiëren en dat.

De Wwft in de praktijk 6 6 ING betaalt 775 miljoen vanwege ernstige nalatigheden bij voorkomen witwassen ING Bank N.V. (ING) in Amsterdam heeft een door hetOpenbaar Ministerie (OM) aangeboden transactie van € 775.000.000 geaccepteerd en betaald. Het OM verwijt ING in Nederland jarenlange en structurele overtredin Introductie. Met de publicatie van de Leidraad Wwft en Sw door De Nederlandsche Bank ('DNB') in december 2019 hebben alle toezichthouders (Autoriteit Financiële Markten ('AFM'), Bureau Financieel Toezicht ('BFT'), DNB, de Belastingdienst, en de Orde van Advocaten ('NOVA')) hun visie op de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme ('Wwft') gedeeld met. Een accountmanager die zelf cliëntenonderzoek uitvoert zal bijvoorbeeld strenger moeten worden getoetst dan een medewerker op de afdeling Administratie. De mate waarin de Wwft-toetsing moet worden uitgevoerd, hangt dus samen met de taken van een bepaalde medewerker

Home - ComplyNow

1.3 Overtreding WWFT 22 2 Ken uw cliënt 23 2.1 Structuur cliënt 23 2.2 Indeling risico 23 2.3 Cliëntacceptatie 23 2.4 Mislukt cliëntenonderzoek 24 2.5 Beëindiging relatie 24 3 Cliëntenonderzoek 24 3.1 Wat moet er gebeuren? 24 3.2 Vereenvoudigd cliëntenonderzoek 29 3.3 Verscherpt cliëntenonderzoek 2 De Wwft schrijft voor dat financiële instellingen een cliëntenonderzoek moeten uitvoeren voordat zij een zakelijke relatie aangaan of een bepaalde transactie uitvoeren. Eerder was bij een laag risico geen cliëntenonderzoek nodig. Dat is veranderd. Het cliëntenonderzoek is nu zowel bij hoge als lage risico's verplicht. Risicobeoordelin

Een cliëntenonderzoek doen bij een ongebruikelijke

Het wordt steeds moeilijker om als organisatie te voldoen aan de Wwft. Naast een ID-verificatie moeten klanten ook op sanctie- en PEP-lijsten gecontroleerd worden. Dat moet makkelijker kunnen, vinden wij. Daarom ontwikkelden we een cliëntenonderzoek waarmee je binnen 20 minuten weet met wie je zaken doet Wanneer moet een bank de relatie met een klant op basis van de Wwft opzeggen? Om die vraag draaide het onlangs bij het gerechtshof Amsterdam. Het bedrijf Insight gaf Rabobank volgens het hof onvoldoende duidelijkheid over het eigen verdienmodel, waardoor de bank volgens het hof niet kan voldoen aan de op haar rustende Wwft-verplichtingen The bank must comply with both laws and regulations of the country where clients reside, as well as the Dutch law to prevent money laundering and financing of terrorism, the Wwft

 1. Toelichting cliëntenonderzoek WWFT. Wij lichten u kort toe wat de WWFT inhoudt en de daaraan verbonden gevolgen. Daarnaast leggen wij uit hoe u zich bij ons notariskantoor als cliënt kunt legitimeren. Vanaf 1 juni 2003 golden de Wet identificatie bij dienstverlening (WID) en Wet melding ongebruikelijke transacties (Wet MOT)
 2. De WWFT is een Nederlandse wet die invulling geeft aan de derde Europese witwasrichtlijn en is per 1 augustus 2008 van kracht. Met de invoering van WWFT is het voor instellingen die te maken hebben met anti-witwaswetgeving, zoals banken en verzekeraars, gemakkelijker geworden om inzicht te verkrijgen in de verplichtingen waaraan zij moeten voldoen
 3. Tänk på att förkortningen för WWFT används flitigt i branscher som bank, dator, utbildning, ekonomi, myndigheter och hälsa. Förutom WWFT kan Wycombe Wanderers grundarna lita vara kort för andra förkortningar. WWFT = Wycombe Wanderers grundarna lita Letar du efter.
 4. Wwft: cliëntenonderzoek en meldingsplicht. Volgens de Wwft bent u verplicht om potentiële klanten te screenen voordat u zaken met ze doet. Samen met De Nederlandsche Bank is de AFM verantwoordelijk voor het naleven van deze wet. Onderdeel van de verplichtingen die u als organisatie heeft zijn

A non-banking financial institution (NBFI) or non-bank financial company (NBFC) is a financial institution that does not have a full banking license or is not supervised by a national or international banking regulatory agency. NBFC facilitate bank-related financial services, such as investment, risk pooling, contractual savings, and market brokering Welcome to NoDepositExplorer, the one-stop shop for no deposit bonus codes. Our team of expert bonus hunters and analysts have meticulously scoured the entire industry and put together the Wwft Casino top no deposit bonus codes of 2019 for you to use. Stop by, shop, select, and start playing - we make playing with the Wwft Casino top bonus codes that simple De Wwft verbiedt ons om inhoudelijke werkzaamheden in een Wwft-zaak te verrichten voordat het cliëntenonderzoek grotendeels is afgerond. Het onderzoek naar de herkomst van de middelen (financiering), onderdeel van het cliëntenonderzoek, mag namelijk in de meeste gevallen tijdens onze dienstverlening worden afgerond OrangeCubes provides a proven web-based business process management software application to facilitate WTT, WFT and WWFT regulated companies adhere to the mandatory regulations with regard to Client Due Diligence, Transaction Monitoring and managing their client integrity risks (AML/CTF/Sanctions) De Wwft geldt onder andere voor de volgende instellingen: accountants, advocaten, banken, belastingadviseurs, makelaars, (kandidaat-) en (toegevoegde) notarissen en trustkantoren. Alle Wwft-instellingen zijn genoemd in art. 1 lid 1 letter a Wwft (art. 1a van het wetsvoorstel). Kamerstukken II 2017-18, 34808, 3, p. 51

Wwft-cliëntenonderzoek bij consumenten Aegon Ellen

 1. Dit wordt ook wel afgeleid cliëntenonderzoek genoemd en houdt in dat een bank in beginsel mag vertrouwen op cliëntenonderzoek dat door een andere Wwft-instelling is verricht. De verantwoordelijkheid voor het cliëntenonderzoek en een juiste naleving van de Wwft ligt echter te allen tijde bij de bank zelf die de cliënt accepteert
 2. Vanaf dit bedrag gaan de verplichtingen van de Wwft gelden, zoals het doen van cliëntenonderzoek, het monitoren van transacties en het melden van ongebruikelijke transacties bij de FIU-Nederland. Tot slot is het UBO-register geïntroduceerd en op 27 september 2020 in werking getreden
 3. g van Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWFT) en de Sanctiewet
 4. Deze Wwft verdiepingscursus sluit aan op onze Wwft Awareness cursus. Dit is een opleiding op HBO-niveau. Voor deze online cursus gelden geen specifieke vooropleidingseisen. Wel gaan we ervan uit dat je in ieder geval een algemeen beeld hebt van de eisen die de Wwft en Sanctiewet aan financiële instellingen en hun medewerkers stellen
 5. Job ID: 46495858523. CareerBuilder TIP. For your privacy and protection, when applying to a job online, never give your social security number to a prospective employer, provide credit card or bank account information, or perform any sort of monetary transaction. Learn more. By applying to a job using CareerBuilder you are agreeing to comply with and be subject to the CareerBuilder Terms and.

Wwft en AVG: het vereiste van een grondslag voor gegevensverwerking bij cliëntenonderzoeken. Op het eerste gezicht zou gedacht kunnen worden dat de Wwft en de AVG onderling strijdig zijn, of ten minste tegengestelde doelen hebben. Op grond van de Wwft moeten financiële instellingen immers cliëntenonderzoeken uitvoeren, gegevens verzamelen en. Cliëntenonderzoek, een belangrijk onderdeel van de WWFT. Meer weten over identificatie, PPP en UBO? Je leest het op Extendum.nl

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van

 1. De Wwft stelt dat een bank voor het aanbieden van deze diensten cliëntenonderzoek moet doen. Ook moet de bank transacties van haar klanten doorlopend monitoren en ongebruikelijke transacties op basis van objectieve en subjectieve indicatoren melden bij de FIU. Het vermoeden is dat de bank dit tussen 2016 en 2018 onvoldoende gedaan heeft
 2. Cliëntenonderzoek Cliëntonderzoek en melding ongebruikelijke transacties (Wwft) legt daarnaast verplichtingen (die verder gaan dan die uit de Vafi) op aan alle advocaten om, onder omstandigheden, hun cliënten te identificeren en om melding te maken van zogenaamde 'ongebruikelijke transacties'
 3. Vragen en antwoorden naar aanleiding van het Adfiz webinar 'Wwft: van complexe regelgeving naar werkbare kantoorpraktijk' Op 24 maart. (verscherpt cliëntenonderzoek, verhoogde frequentie Stel je zegt bij een hoog risicoklant dat hij alleen via de bank mag betalen, is dat voldoende? Nee
 4. De Wwft geldt voor bijna het hele werkterrein van de notaris, behalve het familie- en erfrecht. Cliëntenonderzoek Op grond van de Notariswet moeten alle cliënten die een transactie door de notaris willen laten uitvoeren hun identiteit door de notaris laten vaststellen e
 5. de Wwft bereiken en zo dus witwassen bij hun bank proberen te voorkomen. De bankensector is de afgelopen tijd volop aan het investeren in hun cliëntenonderzoek en transactiemonitoring (Vermeulen, 2019). Honderden tot duizenden nieuwe medewerkers worden aangenomen om deze taak uit te voeren. In het Financieel
 6. 2 RISICOBELEID ACIMON ADVICE VOOR HET CLIËNTENONDERZOEK INGEVOLGE DE WET TER VOORKOMING VAN WITWASSEN EN FINANCIEREN VAN TERRORISME (WWFT) INHOUD: 1 ALGEMEEN 2 STANDAARD CLIËNTENONDERZOEK 2.1 Cliënt/natuurlijk persoon 2.2 Cliënt/rechtspersoon 2.3 Vaststellen doel en aard van de beoogde relatie 2.4 Monitoring 3 VEREENVOUDIGD CLIËNTENONDERZOEK 4 CRITERIA VOOR AANVULLEND CLIËNTENONDEZOEK 4.

Geen cliëntenonderzoek doen naar klanten kan bedrijven die onder de Wwft soms duur komen te staan. Een autoverhuurder kan waarschijnlijk fluiten naar een Audi SQ7 (fiscale waarde ongeveer €168.000) die aan een klant werd geleased die van een misdrijf wordt verdacht De Wwft heeft verschillende beroepsgroepen benoemd als 'poortwachter' in de strijd tegen witwassen en financiering van terrorisme. Dit zijn beroepsgroepen die veel in aanraking komen met financiële transacties en waar dus de grootste risico's op witwassen en terrorismefinanciering ontstaan De Wwft verbiedt ons om de opdracht te aanvaarden als het cliëntenonderzoek niet volledig en in overeenstemming met de Wwft kan worden afgerond. In dat geval moet ook een al bestaande zakelijke relatie worden beëindigd. Het cliëntenonderzoek houdt in dat wij minimaal onderzoek moeten doen naar: Als de cliënt een natuurlijk persoon i De Wwft check, beter bekend als het cliëntenonderzoek, verplicht u de identiteitsgegevens van uw cliënt te vragen, controleren, vastleggen en 5 jaar te bewaren. U moet dit onderzoek doen voordat u een in- en/of verkooptransactie of bemiddelingsopdracht uitvoert, of.

 • Fidelity watch list.
 • Das kapital anlamı.
 • Retired NPR shows.
 • 3M Aktie Dividende.
 • Robeco Sustainable European Stars Equities koers.
 • Asda family Pool.
 • Bitcoin icons.
 • Bitcoin Well Edmonton.
 • New England stil form.
 • Bitcoin nasıl oynanır youtube.
 • Usdt perl.
 • Sparkasse Krypto kaufen.
 • Inbetalning Skattekonto företag datum.
 • Quickbit nyheter.
 • How to buy Bitcoin ETF.
 • Akvarium Skåne.
 • Bitmain Antminer Z15.
 • Goldman Sachs Investment Banking salary.
 • SRM University upcoming events 2021.
 • Water quality index.
 • Kurz Bitcoin.
 • Beller onbekend puzzel.
 • Aktieägaravtal aktiebolagslagen.
 • Motormännen Preem.
 • Hedge finance.
 • Anger svenska synonymer.
 • Ljushållare svart metall.
 • NFL odds CSV.
 • Genesis Trading interview.
 • JUV coin.
 • Lådhållare synonym.
 • Das kapital anlamı.
 • Fund allocation.
 • Bitcoin miner opbrengst.
 • WazirX Founder net worth.
 • Coinbase Earn multiple accounts.
 • Moberg Pharma produkter.
 • Utomhusbelysning stolpe.
 • E KYC Python.
 • Alice kurs.
 • Free $10 Bitcoin Coinbase.